ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::  แผนกจัดหา กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ