ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

::  แผนกจัดหา กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::

ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
         
 
49
ซื้อวัสดุในการแปลตำราภาษาอังกฤษ
29 มี.ค. 62
 
 
48
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์
26 มี.ค. 62
 
 
47
ซื้อรายการ สป.3 โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร
25 มี.ค. 62
 
 
46
ซื้อวัสดุ การสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทหารช่าง
15 มี.ค. 62
 
 
45
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์
14 มี.ค. 62
 
 
44
ซื้อรายการวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์
14 มี.ค. 62
 
 
43
ซื้อรายการธุรการอื่นๆ
12 มี.ค. 62
 
 
42
ซื้อรายการเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง
12 มี.ค. 62
 
 
41
ซื้อรายการธุรการอื่นๆ
8 มี.ค. 62
 
 
40
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค
8 มี.ค. 62
 
 
39
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์
7 มี.ค. 62
 
 
38
ซื้อรายการวัสดุและซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง
5 มี.ค. 62
 
 
37
ซื้อวัสดุ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ)
5 มี.ค. 62
 
 
36
ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
4 มี.ค. 62
 
 
35
ซื้อรายการวัสดุสิ้นเปลือง การฝึกทหารใหม่ และการฝึกเฉพาะหน้าที่
1 มี.ค. 62
 
 
34
ซื้อการเรียนการสอนภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องทิ่นในหน่วย
1 มี.ค. 62
 
 
33
ซื้อรายการ สป.3 โครงการป้องกันยาเสพติด
28 ก.พ. 62
 
 
32
ซื้อรายการซ่อมบำรุง และรักษาครุภัณฑ์
25 ก.พ. 62
 
 
31
ซื้อรายการซ่อมบำรุง และรักษาครุภัณฑ์
20 ก.พ. 62
 
 
30
ซื้อรายการซ่อมบำรุงอาคาร บก.กชฝ.กช.
18 ก.พ. 62
 
 
29
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ซ่อมบำรุงและรักษา สิ่งก่อสร้าง)
18 ก.พ. 62
 
 
28
ซื้อค่าวัสดุรายการตรวจกำกับดูแลการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม
14 ก.พ. 62
 
 
27
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
12 ก.พ. 62
 
 
26
ซื้อวัสดุ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ (ยานพานะ)
8 ก.พ. 62
 
 
25
ซื้อค่าวัสดุ โครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด
4 ก.พ. 62
 
 
24
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) กบร.กช.
4 ก.พ. 62
 
 
23
ซื้อโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร
1 ก.พ. 62
 
 
22
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักกีฬา การแข่งขันกีฬา กองทัพไทย ครั้งที่ 69
28 ม.ค. 62
 
 
21
ซื้อรายการ ซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) กบร.กช. .21
21 ม.ค. 62
 
 
20
ซื้อรายการซ่อมบำรุง และรักษาครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) กบร.กช. งบกลาง กช.
21 ม.ค. 62
 
 
19
ซื้อการจัดซื้ิอวัสดุให้กับการฝึกทหารใหม่และ ส.ต.กองประจำการ
15 ม.ค. 62
 
 
18
ซื้อโครงการประชาสัมพันธ์้องกันยาเสพติด
11 ม.ค. 62
 
 
17
ซื้อรายการธุรการอื่นๆ
10 ม.ค. 62
 
 
16
ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน
10 ม.ค. 62
 
 
15
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ.
28 ธ.ค. 61
 
 
14
ซื้อวัสดุบริหารงานบริหารหน่วย
27 ธ.ค. 61
 
 
13
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ธุรการอื่นๆ
27 ธ.ค. 61
 
 
12
ซื้อโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง
26 ธ.ค. 61
 
 
11
ซื้อค่าวัสดุ โครงการศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
25 ธ.ค. 61
 
 
10
ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน
25 ธ.ค.61
 
 
9
ซื้อโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ
25 ธ.ค. 61
 
 
8
ซื้อรายการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร
25 ธ.ค. 61
 
 
7
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง
25 ธ.ค. 61
 
 
6
ซื้อโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับทหารกองประจำการที่สมัครสอบ นนส.ทบ. รุ่นที่ 3
24 ธ.ค. 61
 
 
5
ซื้อโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง
13 ธ.ค.61
 
 
4
ซื้อวัสดุงานการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ.
4 ธ.ค. 61
 
 
3
ซื้อวัสดุงานการประชุมหน่วยงาน/เรอข่ายด้านกิจกรรมมลชนประจำไตรมาส
4 ธ.ค. 61
 
 
2
ซื้อวัสดุงานการจัดอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4 ธ.ค. 61
 
 
1
ซื้อวัสดุการสัมนาเชิงปฎิบัติการ บทบาททหารช่างในการช่วยเหลือประชาชน
4 ธ.ค. 61