ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

::  แผนกจัดหา กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::

ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 ::
     
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
      จ้างตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (21,159)  
     
113
จ้างทำอาหารคุมการทดสอบประเมินความรู้นายทหารประทวน (475)
11 ก.ย. 62
 
      ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ สนับสนุน กบร.กช. (137,130)  
      ซื้อ สป.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด (3,000)  
      ซื้อวัสดุโครงการปราบปรามยาเสพติดในหน่วยทหาร (5,000)  
      ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง สนับสนุน กบร.กช. (119,576)  
      ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ สนับสนุน รร.ช.กช. (14,000)  
      ซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (10,000)  
      ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง (16,800)  
      ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด (5,000)  
      จ้างจัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการ ทบ. อาสาปลูกป่า (58,800)  
      จ้างจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด (20,000)  
      ซื้อกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (348,850)  
     
101
จ้างดำเนินโครงการปราบปรามยาเสพติดในหน่วยทหาร (35,000)
16 ส.ค. 62
 
      จ้างตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (10,161)  
      ซื้อรายการธุรการอื่นๆ สนับสนุน กปช.กช. (5,357)  
      จ้างดำเนินกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฯ (40,000)  
      ซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ (12,600)  
      ซื้อหนังสือ สนับสนุนศูนย์การศึกษา กช. (20,400)  
      ซื้อค่าวัสดุโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (1,775)  
     
94
จ้างดำเนินโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด (18,000)
22 ก.ค. 62
 
      จ้างดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (2,250)  
      ซื้อค่าวัสดุโครงการแสดงความรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ (12,600)  
      จ้างดำเนินกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนดีฯ(40,000)  
      ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง สนับสนุน กบร.กช.(29,875)  
      ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (92,340)  
      ซื้อการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกให้กับการฝึกทหารใหม่และ ส.ต. กองประจำการ (16,000)  
      ซื้อรายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สนับสนุน ศูนย์การศึกษา กช. (16,645)  
     
86
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ (14,800 )
7 ก.ค. 62
 
      ซื้อเครื่องช่วยฝึกให้กับหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด (12,000)  
      ซื้อเครื่องช่วยฝึกให้กับการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปฯ (28,400)  
      ซื้อกรอบรูปวิทยาศาสตร์(200)  
     
82
จ้างดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด (25,000)
20 มิ.ย. 62
 
      ซื้อค่าวัสดุโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (5,000)  
      จ้างเหมาดำเนินโครงการอบรมการจัดชุดปฎิบัติการพลเรือน (ชป.กร) ระดับกองพัน(12,000)  
      ซื้อวัสดุโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารระดับ ช. (3,280)  
      จ้างดำเนินจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่ายด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส (37,500)  
     
77
จัดซื้อหนังสือ
24 ก.ย. 62
 
     
76
ซื้อของใช้ทั่วไป (400,377)
24 ก.ย. 62
 
     
75
ซื้อสิ่งของประจำตัวทหาร (500,775)
24 ก.ย. 62
 
     
74
ซื้อแผ่นบันทึกภาพยนตร์ (DVD) (16,960)
24 ก.ย. 62
 
     
73
ซื้อหนังสืออ่านเล่น (48,641)
24 ก.ย. 62
 
     
72
ซื้อของที่ระลึก (350,750)
24 ก.ย. 62
 
     
71

ซื้อเสบียงเสริมเบ็ดเตล็ด (457,002)

24 ก.ย. 62
 
     
70
ซื้ออุปกรณ์ เครื่องครัว (121,884)
24 ก.ย. 62
 
     
69
ซื้อเสบียง ประเภท ข (337,371)
24 ก.ย. 62
 
     
68
ซื้อเสบียง ประเภท ก (เครื่องปรุง) (488,874)
24 ก.ย. 62
 
     
67
ซื้อเสบียง ประเภท ก (วัตถุดิบ) (435,920)
24 ก.ย. 62
 
     
66
ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประจำสำนักงาน (332,728)
24 ก.ย. 62
 
     
65
ซื้อวัสดุสำนักงานในการเตรียมการ สนับสนุน ร้อย.ชฯ (15,922)
24 ก.ย. 62
 
     
64
ซื้อยุทโธปกรณ์ทั่วไป (สิ่งอุปกรณ์เกษตรทฤษฎีใหม่) (178,375)
24 ก.ย. 62
 
     
63
ซื้อสารเคมีของตู้ผลิตน้ำดืื่มเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย (36,283.50)
24 ก.ย. 62
 
     
62
ซื้อวัสดุในการแปลตำราภาษาอังกฤษ (3,600 )
29 มี.ค. 62
 
     
61
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (14,000 )
26 มี.ค. 62
 
     
60
ซื้อรายการ สป.3 โครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (5,000)
25 มี.ค. 62
 
     
59
จ้างแปลเอกสารตำราภาษาอังกฤษ (76,800)
20 มี.ค. 62
 
     
58
จัดจ้างการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทหารช่าง (121,875)
15 มี.ค. 62
 
     
57
ซื้อวัสดุ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทหารช่าง (26,366)
15 มี.ค. 62
 
     
56
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (89,870)
14 มี.ค. 62
 
     
55
ซื้อรายการวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (90,000)
14 มี.ค. 62
 
     
54
ซื้อรายการธุรการอื่นๆ (420 )
12 มี.ค. 62
 
     

53

ซื้อรายการเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง (4,000)
12 มี.ค. 62
 
     
52
ซื้อรายการธุรการอื่นๆ (366,458)
8 มี.ค. 62
 
     
51
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค (150,929)
8 มี.ค. 62
 
     
50
ซื้อรายการซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (75,789)
7 มี.ค. 62
 
     
49
ซื้อรายการวัสดุและซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง (99,765.16)
5 มี.ค. 62
 
     
48
ซื้อวัสดุ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) (75,879)
5 มี.ค. 62
 
     
47
ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย (6,000)
5 มี.ค. 62
 
     
46
ซื้อรายการวัสดุสิ้นเปลือง การฝึกทหารใหม่ และการฝึกเฉพาะหน้าที่ (28,400 )
1 มี.ค. 62
 
     
45
ซื้อการเรียนการสอนภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาท้องถิ่นในหน่วย (8,750)
1 มี.ค. 62
 
     
44
ซื้อรายการ สป.3 โครงการป้องกันยาเสพติด (3,000)
28 ก.พ. 62
 
     
43
ซื้อรายการซ่อมบำรุง และรักษาครุภัณฑ์ (24,350)
25 ก.พ. 62
 
     
42
จ้างจัดอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (142,000)
21 ก.พ. 62
 
     
41
จ้างเหมามรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่และปลดทหารเก่า (46,400)
20 ก.พ. 62
 
     
40
จ้างทำโครงการอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด (20,000)
20 ก.พ. 62
 
     
39
จ้างทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด (12,000)
20 ก.พ. 62
 
     
38
ซื้อรายการซ่อมบำรุง และรักษาครุภัณฑ์ (23,200)
20 ก.พ. 62
 
     
37
ซื้อรายการซ่อมบำรุงอาคาร บก.กชฝ.กช. (91,032)
18 ก.พ. 62
 
     
36
จ้างเหมาทำส่วนประกอบงานพิมพ์ แบบพิมพ์ ทบ. (105,000)
16 ก.พ. 62
 
     
35
ซื้อค่าวัสดุรายการตรวจกำกับดูแลการปฏิบัตการทางทหารนอกเหนือสงคราม (3,000)
14 ก.พ. 62
 
     
34
ซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด (60,000)
12 ก.พ. 62
 
     
33
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (5,000)
8 ก.พ. 62
 
     
32
ซื้อวัสดุ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ (ยานพานะ) (18,600)
8 ก.พ. 62
 
     
31
ซื้อค่าวัสดุ โครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด (10,000)
4 ก.พ. 62
 
     
30
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) กบร.กช. (29,042)
4 ก.พ. 62
 
     
29
ซื้อโครงการจัดตั้งเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร (10,000)
4 ก.พ. 62
 
     
28
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ในหน่วยทหาร (18,000)
29 ม.ค. 62
 
     
27
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักกีฬา การแข่งขันกีฬา กองทัพไทย ครั้งที่ 69 (250,000)
28 ม.ค. 62
 
     
26
ซื้อรายการ ซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) กบร.กช., ช.21 (61,097)
21 ม.ค. 62
 
     
25
ซื้อรายการซ่อมบำรุง และรักษาครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) กบร.กช. (120,422)
21 ม.ค. 62
 
     
24
ซื้อการจัดซื้ิอวัสดุให้กับการฝึกทหารใหม่และ ส.ต.กองประจำการ (8,000)
15 ม.ค. 62
 
     
23
ซื้อโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (10,000)
11 ม.ค. 62
 
     
22
จ้างทำกรอบรูปผู้บังคับบัญชา (11,200)
10 ม.ค. 62
 
     
21
ซื้อรายการธุรการอื่นๆ (294,000)
10 ม.ค. 62
 
     
20
ซื้อเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน (6,000)
10 ม.ค. 62
 
     
19
จ้างการจัดชุดปฎิบัติการด้านกิจการพลเรือน ชป.กร. ระดับกองพัน (24,000)
8 ม.ค. 62
 
     
18
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์แบบพิมพ์ ทบ. (420,000)
28 ธ.ค. 61
 
     
17
ซื้อวัสดุบริหารงานบริหารหน่วย (41,735)
27 ธ.ค. 61
 
     
16
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ธุรการอื่นๆ (294,000)
27 ธ.ค. 61
 
     
15
ซื้อโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (525)
26 ธ.ค. 61
 
     
14
ซื้อค่าวัสดุ โครงการศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย (4427)
25 ธ.ค. 61
 
     
13
ซื้อวัสดุประจำสำนักงาน (16,640)
25 ธ.ค.61
 
     
12
ซื้อโครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ
25 ธ.ค. 61
 
     
11
ซื้อรายการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (48,000 )
25 ธ.ค. 61
 
     
10
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง (12,012)
25 ธ.ค. 61
 
     
9
ซื้อโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับทหารกองประจำการที่สมัครสอบ นนส.ทบ. รุ่นที่ 3 (7,765)
25 ธ.ค. 61
 
     
8
จ้างจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่ายด้านกิจการมวลชน ประจำไตรมาส (37,500)
13 ธ.ค. 61
 
     
7
ซื้อโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง (1,775)
13 ธ.ค.61
 
     
6
ซื้อวัสดุงานการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ. (21,200)
4 ธ.ค. 61
 
     
5
ซื้อวัสดุงานการประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านกิจกรรมมลชนประจำไตรมาส (17,950)
4 ธ.ค. 61
 
     
4
ซื้อวัสดุงานการจัดอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (41,800)
4 ธ.ค. 61
 
     
3
ซื้อวัสดุการสัม,นาเชิงปฎิบัติการ บทบาททหารช่างในการช่วยเหลือประชาชน (16,204)
4 ธ.ค. 61
 
     
2
จ้างเหมาการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบสยที่สำคัญของ ทบ. (80,000)
30 พ.ย. 61
 
     
1
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ชุมชน(ชป.กร.) (156,000)
21 ต.ค. 61