ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

::  แผนกจัดหา กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::

ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 ::
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
         
 
6
ประกวดราคาซื้อบทบาททหารช่างในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค.61
 
 
5
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค.61
 
 
4
ประกวดราคาจ้างประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านกิจกรรมมวลชนประจำไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ธ.ค.61
 
 
3
ประกวดราคาซื้ออบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.61
 
 
2
ประกวดราคาซื้อการประชุมหน่วยงาน/เครือข่ายด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.61
 
 
1
ประกวดราคาซื้อการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อชี้แจงนโยบายที่สำคัญของ ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย.61