ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

::  แผนกจัดหา กช.  ::  กอ.กส.กช.  ::  พลาธิการ กช.  ::  โรงเรียนทหารช่าง  ::

ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2561 :: 2562 :: 2563
     
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
      72 ซื้อกลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ รายการจัดซื้อวัสดุพิธีอําลาชีวิตราชการ ทหาร(800) 12 มิ.ย. 63  
      71 จ้างรายการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(25,000) 11 มิ.ย. 63  
      70 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(32,673) 9 มิ.ย. 63  
      69 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(27,104) 9 มิ.ย. 63  
      68 จ้างทําอาหารให้กับกําลังพล ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน การฝึก รวมการ ร้อย.ช.ฉกฯ ผลัดที่ ๒ ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน(262,080) 8 มิ.ย. 63  
      67 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง (29,154) 2 มิ.ย. 63  
      66 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ (18,350) 2 มิ.ย. 63  
      65 ซื้อรายการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกําลังสํารอง (5,000) 2 มิ.ย. 63  
      64 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ (25,300) 18 พ.ค. 63  
      63 ซื้อรายการธุรการอื่นๆอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในอาคาร (25,000) 18 พ.ค. 63  
      62 ซื้อวัสดุรายการพัฒนาระบบกําลังสํารอง กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (178,552.50) 21 พ.ค. 63  
      61 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(13,460) 25 พ.ค. 63  
      60 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (294,000) 1 พ.ค. 63  
      59 ซื้อรายการธุรการอื่นๆผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดภายในครัวเรือนหรือรถยนต์ (18,000) 30 เม.ย. 63  
      58 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ (11,377) 29 เม.ย. 63  
      57 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(17,598) 29 เม.ย. 63  
      56 จ้างรายการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจําไตรมาส(46,000) 28 เม.ย. 63  
      55 จ้างรายการดําเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริของ ทบ. (13,100) 28 เม.ย. 63  
      54 จ้างรายการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ(129,300) 27 ม.ค. 63  
      53 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(89,028) 24 เม.ย. 63  
      52 รายการจ้างเหมาจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้กําลังพล ระดับกองพัน (ชป.กร.)(12,000) 17 เม.ย. 63  
      51 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(74,786) 16 เม.ย. 63  
      50 จ้างรายการซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค(4,374.16) 14 เม.ย. 63  
      49 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(40,000) 25 มี.ค. 63  
      48 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(17,910) 25 มี.ค. 63  
      47 ซื้อวัสดุสําหรับการฝากเป็นหน่วยกองร้อย(6,000) 24 มี.ค. 63  
      46 ซื้อวัสดุหลักสูตรการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ (38,600) 23 มี.ค. 63  
      45 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(166,273) 20 มี.ค. 63  
      44 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(67,070) 20 มี.ค. 63  
      43 จ้างมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ - ปลดทหารเก่า(46,400) 20 มี.ค. 63  
      42 รายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(43,200) 19 มี.ค. 63  
      41 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(18,000) 17 มี.ค. 63  
      40 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(27,000) 17 มี.ค. 63  
      39 ซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานห้องสมุด(60,000) 16 มี.ค. 63  
      38 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(8,360) 16 มี.ค. 63  
      37 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(10,200) 12 มี.ค. 63  
      36 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(25,000) 12 มี.ค. 63  
      35 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(147,000) 12 มี.ค. 63  
      34 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(47,800) 12 มี.ค. 63  
      33 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(47,450) 12 มี.ค. 63  
      32 ซื้ออรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(42,022) 12 มี.ค. 63  
      31 ซื้ออรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(40,567) 12 มี.ค. 63  
      30 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(33,087) 12 มี.ค. 63  
      29 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(10,200) 12 มี.ค. 63  
      28 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(26,830) 12 มี.ค. 63  
      27 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(18,742) 12 มี.ค. 63  
      26 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(11,235) 12 มี.ค. 63  
      25 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(57,800) 12 มี.ค. 63  
      24 จ้างรายการจัดจ้างโครงการฝึกอบรมบุคากรต้านยาเสพติด(20,000) 11 มี.ค. 63  
      23 ซื้อรายการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ของพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง(13,778) 11 มี.ค. 63  
      22 ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร(15,000) 9 มี.ค. 63  
      21 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่และ ส.ต. กองประจําการ(8,000) 9 มี.ค. 63  
      20 ซื้อรายการจัดหาเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืนและเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง(13,000) 9 มี.ค. 63  
      19 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(147,000) 9 มี.ค. 63  
      18 ซื้อรายการจัดหาธงสําหรับ กช.(67,945) 9 มี.ค. 63  
      17 ซื้อซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์(90,281) 5 มี.ค. 63  
      16 ซื้อรายการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ (250,800) 27 ม.ค. 63  
      15 จ้างรายการจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน (ขุนอาสา) ไตรมาสที่ 2 (12,000) 16 ม.ค. 63  
      14 จ้างรายการดําเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวราชดําริของ ทบ. ไตรมาสที่ 2 (13,100) 14 ม.ค. 63  
      13 จ้างรายการจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจํา ไตรมาส ที่ 2 (46,000) 13 ม.ค. 63  
      12 ซื้อรายการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชกานทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ.(41,500) 13 ม.ค. 63  
      11 ซื้อจัดประชุมหน่วยงาน / เครือข่ายด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส(59,868) 13 ม.ค. 63  
      10 ซื้อสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหน่วย / เหล่า ช.(16,204) 13 ม.ค. 63  
      9 ซื้อรายการตรวจกํากับดูแลการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม(3,000) 31 ม.ค. 63  
      8 จ้างดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ.(13,100) 24 ธ.ค. 62  
      7 จ้างจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส(46,000) 16 ธ.ค. 62  
      6 จ้างรายการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชน(20,000) 2 ธ.ค. 62  
      5 จ้างจัดทำห้องเรียนต้นแบบพร้อมสื่อการสอน องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา(22,000) 22 พ.ย. 62  
     

4

ซื้อการสร้าง-รื้อสะพานหนุนลอยพับได้แบบ 79 A ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาBig Cleaning Day เส้นทางพระราชเลียบพระนคร(45,180) 18 พ.ย. 62  
      3 จ้างรายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหน่วย/เหล่า ช.(16,000) 19 พ.ย. 62  
      2 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ (24,804) 18 พ.ย. 62  
      1 จ้างรายการจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (ชป.กร) ระดับกองพัน (ขุน อาสา) (12,000) 18 ต.ค. 62