ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ :: 2557 :: 2558 ::

ลำดับ
เรื่อง
งบประมาณ
วันที่ประกาศ
 
9.
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายในสถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ
จว.ราชบุรี
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนทางเข้าสนามทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. และ
งานขยายสนามเฮลิคอปเตอร์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านไร่เหนือ - บ้านวังกระทุ้ม ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านคลองชิง - บ้านคลองพน ต.นาทวีนอก อ.นาทวี จว.สงขลา
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านในเมือง - นาใน (สข.3019) ต.นาหว้า อ.จะนะ จว.สงขลา
4
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารโรงนอนทหารจุ 90 คน และอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ของ ร.111 พัน.2 จว.ชลบุรี
12,130,164.00
 
3
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการย้ายที่ตั้ง รร.นส.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวรปกติ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.สระบุรี
 
1
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำใน นปอ. กทม.