ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศร่าง TOR
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

::  พลาธิการ กช.  ::

ประกาศผลจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ :: 2563
     
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
      97 จ้างรายการจ้างมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ - ปลดทหารเก่า(46,400) 18 ส.ค. 63  
      96 ซื้อสป.๓ โครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด(3,000) 14 ส.ค. 63  
      95 การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ฯ(27,280) 13 ส.ค. 63  
      94 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(82,746) 17 ก.ค. 63  
      93 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(47,690) 17 ก.ค. 63  
      92 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(39,191) 17 ก.ค. 63  
      91 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(37,000) 17 ก.ค. 63  
      90 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(25,940) 17 ก.ค. 63  
      89 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(14,000) 17 ก.ค. 63  
      88 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(20,292) 13 ก.ค. 63  
      87 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(67,290) 24 มิ.ย. 63  
      86 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(50,833) 24 มิ.ย. 63  
      85 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด(20,000) 18 มิ.ย. 63  
      84 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(14,785) 17 มิ.ย. 63  
      83 ซื้อค่าวัสดุรายการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(5,000) 17 มิ.ย. 63  
      82 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(42,360) 17 มิ.ย. 63  
      81 ซื้อหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่และ ส.ต.กองประจําการ(16,000) 17 มิ.ย. 63  
      80 ซื้อหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไปและการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่(38,600) 17 มิ.ย. 63  
      79 ซื้อวัสดุรายการโครงการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด(19,000) 16 มิ.ย. 63  
      78 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(13,295) 15 มิ.ย. 63
      77 ซื้อกลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ รายการจัดซื้อวัสดุพิธีอําลาชีวิตราชการ ทหาร(800) 12 มิ.ย. 63  
      76 จ้างรายการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(25,000) 11 มิ.ย. 63  
      75 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(32,673) 9 มิ.ย. 63  
      74 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(27,104) 9 มิ.ย. 63  
      73 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง (29,154) 2 มิ.ย. 63  
      72 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ (18,350) 2 มิ.ย. 63  
      71 ซื้อรายการจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก กลุ่มงบงานพัฒนาระบบกําลังสํารอง (5,000) 2 มิ.ย. 63  
      70 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ (25,300) 18 พ.ค. 63  
      69 ซื้อรายการธุรการอื่นๆอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในอาคาร (25,000) 18 พ.ค. 63  
      68 ซื้อวัสดุรายการพัฒนาระบบกําลังสํารอง กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (178,552.50) 21 พ.ค. 63  
      67 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(13,460) 25 พ.ค. 63  
      66 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (294,000) 1 พ.ค. 63  
      65 ซื้อรายการธุรการอื่นๆผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดภายในครัวเรือนหรือรถยนต์ (18,000) 30 เม.ย. 63  
      64 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่าง ๆ (11,377) 29 เม.ย. 63  
      63 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(17,598) 29 เม.ย. 63  
      62 จ้างรายการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจําไตรมาส4(46,000) 28 เม.ย. 63  
      61 จ้างรายการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจําไตรมาส3(46,000) 28 เม.ย. 63  
      60 จ้างรายการดําเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริของ ทบ.ไตรมาส4 (13,100) 28 เม.ย. 63  
      59 จ้างรายการดําเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดําริของ ทบ.ไตรมาส3 (13,100) 28 เม.ย. 63  
      58 จ้างรายการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ(129,300) 27 ม.ค. 63  
      57 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(89,028) 24 เม.ย. 63  
      56 จ้างรายการจ้างเหมาจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้กําลังพล ระดับกองพัน(ชป.กร.)ไตรมาส4 (12,000) 17 เม.ย. 63  
      55 จ้างรายการจ้างเหมาจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้กําลังพล ระดับกองพัน(ชป.กร.)ไตรมาส3 (12,000) 17 เม.ย. 63  
      54 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(74,786) 16 เม.ย. 63  
      53 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(40,000) 25 มี.ค. 63  
      52 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(17,910) 25 มี.ค. 63  
      51 ซื้อวัสดุสําหรับการฝากเป็นหน่วยกองร้อย(6,000) 24 มี.ค. 63  
      50 ซื้อวัสดุหลักสูตรการฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่ (38,600) 23 มี.ค. 63  
      49 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับผู้บังคับบัญชา ของ กช. (27,280) 20 มี.ค. 63  
      48 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(166,273) 20 มี.ค. 63  
      47 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(67,070) 20 มี.ค. 63  
      46 จ้างมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ - ปลดทหารเก่า(46,400) 20 มี.ค. 63  
      45 รายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(43,200) 19 มี.ค. 63  
      44 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(18,000) 17 มี.ค. 63  
      43 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(27,000) 17 มี.ค. 63  
      42 ซื้อวัสดุสิ่งของ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ(336,700) 16 มี.ค. 63  
      41 ซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานห้องสมุด(60,000) 16 มี.ค. 63  
      40 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(8,360) 16 มี.ค. 63  
      39 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(10,200) 12 มี.ค. 63  
      38 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(25,000) 12 มี.ค. 63  
      37 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(147,000) 12 มี.ค. 63  
      36 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(47,450) 12 มี.ค. 63  
      35 ซื้ออรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(42,022) 12 มี.ค. 63  
      34 ซื้ออรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(40,567) 12 มี.ค. 63  
      33 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(33,087) 12 มี.ค. 63  
      32 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(26,830) 12 มี.ค. 63  
      31 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(18,742) 12 มี.ค. 63  
      30 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาสิ่งก่อสร้าง(11,235) 12 มี.ค. 63  
      29 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์(57,800) 12 มี.ค. 63  
      28 ซื้อวัสดุรายการจัดอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(41,800) 11 มี.ค. 63
      27 จ้างรายการจัดจ้างโครงการฝึกอบรมบุคากรต้านยาเสพติด(20,000) 11 มี.ค. 63  
      26 ซื้อรายการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ของพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง(13,778) 11 มี.ค. 63  
      25 จ้างรายการจัดจ้างกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ(85,600) 10 มี.ค. 63  
      24 จ้างกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร(35,000) 9 มี.ค. 63  
      23 ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร(15,000) 9 มี.ค. 63  
      22 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก หลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่และ ส.ต. กองประจําการ(8,000) 9 มี.ค. 63  
      21 ซื้อรายการจัดหาเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืนและเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง(13,000) 9 มี.ค. 63  
      20 ซื้อรายการธุรการอื่นๆ(147,000) 9 มี.ค. 63  
      19 ซื้อรายการจัดหาธงสําหรับ กช.(67,945) 9 มี.ค. 63  
      18 ซื้อซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์(90,281) 5 มี.ค. 63  
      17 จ้างรายการจ้างอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(142,000) 19 ก.พ. 63  
      16 ซื้อรายการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการกองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ (250,800) 27 ม.ค. 63  
      15 จ้างรายการจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน (ขุนอาสา) ไตรมาสที่ 2 (12,000) 16 ม.ค. 63  
      14 จ้างรายการดําเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวราชดําริของ ทบ. ไตรมาสที่ 2 (13,100) 14 ม.ค. 63  
      13 จ้างรายการจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจํา ไตรมาส ที่ 2 (46,000) 13 ม.ค. 63  
      12 ซื้อรายการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชกานทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ.(41,500) 13 ม.ค. 63  
      11 ซื้อจัดประชุมหน่วยงาน / เครือข่ายด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส(59,868) 13 ม.ค. 63  
      10 ซื้อสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหน่วย / เหล่า ช.(16,204) 13 ม.ค. 63  
      9 ซื้อรายการตรวจกํากับดูแลการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม(3,000) 31 ม.ค. 63  
      8 จ้างดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ.(13,100) 24 ธ.ค. 62  
      7 จ้างจัดประชุมหน่วยงาน/เครือข่าย ด้านกิจการมวลชนประจำไตรมาส(46,000) 16 ธ.ค. 62  
      6 จ้างรายการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชน(20,000) 2 ธ.ค. 62  
      5 จ้างจัดทำห้องเรียนต้นแบบพร้อมสื่อการสอน องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา(22,000) 22 พ.ย. 62  
     

4

ซื้อการสร้าง-รื้อสะพานหนุนลอยพับได้แบบ 79 A ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาBig Cleaning Day เส้นทางพระราชเลียบพระนคร(45,180) 18 พ.ย. 62  
      3 จ้างรายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหน่วย/เหล่า ช.(16,000) 19 พ.ย. 62  
      2 ซื้อรายการซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ (24,804) 18 พ.ย. 62  
      1 จ้างรายการจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (ชป.กร) ระดับกองพัน (ขุน อาสา) (12,000) 18 ต.ค. 62