พลาธิการ กรมการทหารช่าง

:: แผนดำเนินงานประจำปี ::  

รายการ

จำนวนเงิน

วันที่ประกาศ
ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 65 รายการ
627,878.-
11 ก.พ. 65